16. Iv. Phẩm Devadaha – Kaccana. Verahaccāni. Verahaccāni. Sát Na. Thâu Nhiếp. Không Thâu Nhiếp

Bài Học Trong Khóa Học