13. Mahāli. Lửa Cháy. Ngôn Lộ. Chấp Trước. Suy Tưởng. Hoan Hỉ | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học