17. Iv. Phẩm Devadaha – Devadaha. Thâu Nhiếp. Không Thâu Nhiếp. Các Lậu. Nội Căn Do Nhân

Bài Học Trong Khóa Học