13. Bhūtasuttaṃ (Sanh) – Kālara – Những Căn Bản Của Trí | Sư Giác Nguyên (Sư Toại Khanh)

Bài Học Trong Khóa Học